You seem to have your browser language set as English. Would you like the website to be translated for a better experience?

English

นโยบายโบนัสและโปรโมชัน

[อัปเดตล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2023]

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของโบนัสและโปรโมชัน และข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของโบนัสและโปรโมชันที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด

คำจำกัดความต่อไปนี้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของโปรโมชันเหล่านี้:

ข้อกำหนด คำจำกัดความ
'โปรโมชัน' โบนัสและโปรโมชันที่พร้อมให้บริการที่ Natural8
'ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน' ข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของโบนัสและโปรโมชัน และข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมรวมถึงกฎที่ประกาศโดย Natural8 ก่อนหรือระหว่างโปรโมชันบนเว็บไซต์ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของโปรโมชันจะมีความสำคัญเหนือกว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของโปรโมชันในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่าง
'ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของโปรโมชัน' ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของโบนัสและโปรโมชันเป็นส่วนที่แยกออกไม่ได้ของข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของโปรโมชันเหล่านี้ และได้รับการเผยแพร่พร้อมกับโปรโมชันโดย Natural8
'ผู้เข้าร่วม', 'คุณ', 'ของคุณ' บุคคลที่เข้าร่วมในโปรโมชันและผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของโบนัสและโปรโมชันเหล่านี้
'Natural8', 'เรา', 'ของเรา' Run Good N.V. และ/หรือบริษัทในเครือ
'ผลประโยชน์' สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับระหว่างหรือจากโปรโมชัน รวมถึงรางวัล เงินคืน หรือของขวัญ เช่นที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสและโปรโมชันเหล่านี้
'เนื้อหาที่ส่งเข้าร่วม' การมีส่วนร่วมทุกประเภท รวมทั้งวิดีโอ ข้อความ รูปภาพ เสียง ภาพวาด ภาพวาด... ภายในกรอบของโปรโมชัน
'เว็บไซต์' www.natural8.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน

1.1: บุคคลธรรมดาทุกคนที่มีอายุมากกว่า 18 ปี ณ เวลาที่เข้าร่วมจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสและโปรโมชันที่นำเสนอที่ Natural8

1.2: Natural8 มีสิทธิ์ขอหลักฐานยืนยันตัวตนจากผู้เข้าร่วม

1.3: ผู้เข้าร่วมต้องมีบัญชีอยู่แล้วที่ Natural8 และอาจขอให้มีการตรวจสอบบัญชี ผู้เข้าร่วมที่ใช้ที่อยู่อีเมลที่ไม่สมบูรณ์หรือสมมติขึ้นอาจได้รับการยกเว้นจากการเข้าร่วมโดย Natural8

1.4: ในกรณีของการใช้ในทางที่ผิด การฉ้อโกง การบิดเบือน การหลีกเลี่ยง หรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน Natural8 มีสิทธิ์ที่จะยกเว้นผู้เข้าร่วมหรือกลุ่มผู้เข้าร่วม Natural8 มีสิทธิ์ทำสิ่งนี้บนพื้นฐานของความสงสัย และไม่ผูกพันที่จะต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบหรือแสดงหลักฐาน

1.5: ผู้เข้าร่วมที่มีสิทธิ์แต่ละคนจะได้รับสิทธิ์หนึ่ง (1) รายการต่อโปรโมชัน ต่อ 1 ลูกค้า ต่อ 1 บัญชีสมาชิก ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 ที่อยู่ IP ต่อ 1 ที่อยู่อีเมล ต่อ 1 บัญชีการชำระเงิน และ ความพยายามในการใช้โปรโมชันนี้ในทางที่ผิดจะไม่ได้รับการยอมรับ ในกรณีของการทำบัญชีหลายบัญชี การไล่ล่าโบนัส หรือการเล่นผิดกติกา Natural8 ขอสงวนสิทธิ์ในการริบผลประโยชน์ใดๆ ที่จ่ายไปพร้อมกับยอดเงินคงเหลือของผู้กระทำผิดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1.6: Natural8 ขอสงวนสิทธิ์ในการให้หรือปฏิเสธโบนัสนี้ตามดุลยพินิจของ Natural8 แต่เพียงผู้เดียว

1.7: Natural8 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือแก้ไขข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Natural8 แต่เพียงผู้เดียว

1.8: โปรโมชั่นทั้งหมดอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของเว็บไซต์ Natural8

1.9: ในการเข้าร่วมโปรโมชัน ผู้เข้าร่วมจะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน

1.10: ผู้เข้าร่วมระบุและรับประกันว่าเอกสารประกอบการเข้าร่วมที่ส่งไปยัง Natural8 ในกรอบของโปรโมชันนั้นไม่ผิดกฎหมายและไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เข้าร่วมระบุและรับประกันอย่างชัดแจ้งว่าเนื้อหาที่เข้าร่วมนั้นไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลที่สาม และไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ดูหมิ่น เหยียดเชื้อชาติ ก้าวร้าว ใส่ร้าย เหยียดหยาม การเลือกปฏิบัติ หรือการละเมิดศีลธรรมอันดีหรือความเหมาะสม ไม่และไม่สามารถทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายในทางใดทางหนึ่ง หาก Natural8 เชื่อว่าเหมาะสมหรือจำเป็นในความคิดเห็นโดยอิสระเนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นหรือเหตุผลที่ถูกต้องอื่น Natural8 อาจปฏิเสธหรือลบเนื้อหาที่เข้าร่วมโดยไม่ปรึกษาหรือขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วม

1.11: การเข้าร่วมโดยใช้สคริปต์ ระบบ ฟังก์ชันอัตโนมัติ หรือวิธีการอื่นๆ ที่เพิ่มโอกาสในการชนะเป็นสิ่งต้องห้าม

1.12: หากผู้เข้าร่วมเข้าร่วมในโปรโมชันโดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชัน Natural8 ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดผู้ชนะรายใหม่เพื่อผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องและ/หรือยกเว้นผู้เข้าร่วมจากโปรโมชันนี้หรือโปรโมชั่นใดๆ ที่ตามมา Natural8 ไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งว่าผลประโยชน์นั้นได้กลายเป็นโมฆะแล้ว

1.13: ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมโปรโมชันได้เฉพาะในช่วงระยะเวลาโปรโมชันและเฉพาะในลักษณะที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของโปรโมชันเท่านั้น

1.14: ผลประโยชน์เป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับสินค้าและ/หรือบริการ และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก Natural8

1.15: Natural8 จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ที่ผู้เข้าร่วมจะต้องได้รับจากการชำระเงินหรือการใช้ผลประโยชน์

1.16: ยกเว้นในกรณีของความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยเจตนา Natural8, พนักงาน, ผู้ช่วย หรือบุคคลที่สามที่เข้าร่วมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการชำระเงินหรือการใช้ผลประโยชน์หรือการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมในโปรโมชัน

1.17: ยกเว้นในกรณีของความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยเจตนา Natural8, พนักงาน, ผู้ช่วย หรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในลักษณะใดก็ตามในซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย อินเทอร์เน็ตที่ทำให้เนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมได้รับสาย, ไม่ดี, ล่าช้าหรือไม่ได้รับเลยโดย Natural8

1.18: Natural8 ไม่ได้ให้การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จ่ายไป และไม่รวมความรับผิดทุกอย่าง ยกเว้นในกรณีของความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเจตนาในเรื่องนั้น Natural8 ไม่รับผิด (i) สำหรับข้อบกพร่องใดๆ ต่อผลประโยชน์; (ii) หากได้รับผลประโยชน์ช้ากว่าที่ประกาศไว้ (iii) หากผลประโยชน์ได้รับโดยผิดคน; (iv) หากผลประโยชน์สูญหายหรือเสียหายระหว่างการส่งมอบ หรือ (v) หากผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทดแทนเบี่ยงเบนไปจากผลประโยชน์ที่เสนอในข้อรอง

1.19: Natural8 จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในกรณีที่ผู้เข้าร่วมมีการฉ้อโกง

1.20: ผู้เข้าร่วมต้องรับผิดต่อเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมซึ่งมีให้ในกรอบของโปรโมชัน Natural8 จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้เข้าร่วมจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Natural8 จากการเรียกร้องใดๆ โดยบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ส่งเข้าร่วมโดยผู้เข้าร่วม

1.21: รายละเอียดส่วนบุคคลที่ผู้เข้าร่วมให้ไว้กับ Natural8 ในกรอบของโปรโมชันนี้อยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.22: ผู้เข้าร่วมที่มีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็น สามารถติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้า Natural8 ที่ [email protected] ได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขพิเศษของโปรโมชัน

โบนัสเงินฝากแรก

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2020 เป็นต้นไป

 • โปรโมชันนี้ใช้ได้กับผู้เข้าร่วมที่ฝากเงินกับ Natural8 เป็นครั้งแรกเท่านั้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับโบนัสเงินฝาก ผู้เข้าร่วมต้องดาวน์โหลดแอป Natural8, ลงทะเบียนบัญชี, ฝากเงิน และเล่นด้วยเงินจริงที่ Natural8 ผู้เข้าร่วมอาจต้องดำเนินการตรวจสอบบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนจึงจะเปิดใช้งานโบนัสได้

 • ผู้เข้าร่วมที่ทำการฝากเงินครั้งแรกที่มีสิทธิ์ต้องเลือกระหว่าง Match Bonus หรือ Free Bonus โดยไม่จำเป็นต้องใช้รหัส ผู้เข้าร่วมต้องเลือกโบนัสที่ต้องการในหน้า Deposit จากดรอปดาวน์ 'เลือกโบนัสของคุณ' เมื่อทำการฝากเงินที่มีสิทธิ์

 • เพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ Match Bonus ผู้เล่นต้องฝากเงินขั้นต่ำ $10 จนถึงสูงสุด $500 และเพื่อให้มีสิทธิ์ได้รับ Free Bonus ผู้เล่นต้องฝากเงินขั้นต่ำ $20

 • Match Bonus มีอายุ 60 วันนับจากการฝากเงินครั้งแรกของผู้เข้าร่วม ผู้เข้าร่วมสามารถฝากเงินเพิ่มได้ภายในกรอบเวลานี้เพื่อรับโบนัสรวมสูงสุด $1,000

 • ผลประโยชน์ Match Bonus จะจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมทีละ $1 สำหรับทุกๆ $5 ที่เก็บเรค การคำนวณเรคสำหรับการปล่อยโบนัสนี้จะขึ้นอยู่กับโปรไฟล์ของผู้เข้าร่วม ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเร็วในการปล่อยโบนัสคือ แต่ไม่จำกัดเพียง พฤติกรรมการเล่น ประเภทเกม รูปแบบการเล่น และเงินฝากสุทธิ Natural8 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

 • โปรโมชันโบนัสฝากเงินครั้งแรกไม่มีวันหมดอายุ ผู้เข้าร่วมมีเวลาไม่จำกัดในการปลดล็อกโบนัสผลประโยชน์เงินสด โปรดทราบว่าภายในระบบ โปรโมชันโบนัสเงินฝากครั้งแรกมีอายุ 90 วันนับจากเวลาที่รับรางวัลเพื่อปลดล็อกโบนัสเงินสด เมื่อหมดอายุ ผู้เข้าร่วมจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนสดตลอด 24 ชั่วโมงของเราเพื่อเปิดใช้งานโบนัสอีกครั้ง

 • เกมที่เก็บเรคทั้งหมดจะส่งผลต่อ Match Bonus ส่วนเกมคาสิโน ตลอดจน Spin & Gold Insurance และ EV Cashout รวมถึงคุณสมบัติการเดิมพันรองอื่นๆ จะไม่ส่งผลต่อการปล่อย Match Bonus

 • Free Bonus จะจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมในรูปแบบของตั๋ว All-in or Fold Sit & Go เป็นเวลาหกวันติดต่อกันหลังจากการฝากเงินครั้งแรกที่มีสิทธิ์

 • วันในโปรโมชันนี้จะขึ้นอยู่กับเขตเวลา UTC โดยวันจะเริ่มต้นเวลา 00:00 น. และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. (UTC+0)

 • ตั๋วฟรีสำหรับ Free Bonus จะออกทุกวันเวลา 07:00 น. (UTC+0)

 • ตั๋วฟรีทั้งหมดที่ได้รับจากโปรโมชั่นนี้จะหมดอายุภายใน 24 ชั่วโมงนับจากวันที่ออกตั๋ว

 • ตั๋วมูลค่า $52.50 จะมอบให้โดยอัตโนมัติโดยไม่มีข้อกำหนดในการเล่น รางวัลเพิ่มเติมสูงสุด C$47.50 จะมอบให้หากผู้เล่นบรรลุเป้าหมายมือ AoF รายวันในช่วงหกวันแรกหลังจากการฝากเงินที่มีสิทธิ์ อนุญาตให้ถอนได้ในขณะที่โบนัสนี้ทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม การถอนใดๆ ที่ทำขึ้นจะทำให้ผู้เล่นสละสิทธ์จากโบนัสคาสิโนในอนาคตทั้งหมดที่จ่ายภายใต้โปรโมชันนี้โดยอัตโนมัติ

 • อนุญาตให้ถอนได้ในขณะที่โบนัสนี้ทำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม การถอนใดๆ ที่ทำขึ้นจะสลัสิทธิ์ผู้เข้าร่วมโดยอัตโนมัติจากผลประโยชน์ในอนาคตทั้งหมดที่จ่ายภายใต้โปรโมชันนี้

 • เนื่องจากข้อจำกัดของภูมิภาค อาจมีการเสนอข้อเสนอ/โปรโมชันโบนัสเหล่านี้ในรูปแบบที่แตกต่างกันเล็กน้อยในบางภูมิภาค

Free $8 Bonus

 • เพื่อให้มีสิทธิ์รับโปรโมชันนี้ ผู้เข้าร่วมต้องฝากเงินขั้นต่ำ $10

 • ประโยชน์ของเงินโบนัส $8 จะมอบให้กับบัญชีที่ตรวจสอบแล้วเท่านั้น

 • ผู้เข้าร่วมต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Natural8 เพื่อขอผลประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้

 • โบนัสจะออกเป็น C$ หรือ T$ และผู้เข้าร่วมต้องเลือกจากตัวเลือกเหล่านี้

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้ไม่สามารถถอนออกได้

First Deposit Freerolls

 • เฉพาะผู้เข้าร่วมที่ฝากเงินเป็นครั้งแรกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชันนี้

 • ผู้เล่นจะต้องฝากเงินขั้นต่ำ $10 เพื่อรับตั๋ว First Deposit Freeroll 4 ใบ

 • ผู้เล่นจะได้รับตั๋วในบัญชีโดยอัตโนมัติภายใน 36 ชั่วโมงหลังการฝากเงิน

 • First Deposit Freerolls จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ เวลา 08:00 น. (UTC+0)

 • ตั๋วมีอายุหนึ่งเดือนเท่านั้น

 • ผู้เล่นที่มีสิทธิ์แต่ละคนจะมีสิทธิ์ได้รับ First Deposit Freerolls 4 (สี่) รายการต่อลูกค้า 1 ราย ต่อ 1 บัญชีสมาชิก ต่อ 1 ครอบครัว ต่อ 1 ที่อยู่ IP ต่อ 1 ที่อยู่อีเมล ต่อ 1 บัญชีการชำระเงิน และความพยายามใด ๆ ที่ การใช้โปรโมชั่นนี้ในทางที่ผิดจะไม่ได้รับการยอมรับ

ฮันนีมูนสำหรับผู้มาใหม่

 • โปรโมชัน Newcomers Honeymoon Challenge เป็นโปรโมชันแบบเลือกเข้าร่วม

 • หากต้องการเข้าร่วม Newcomers Honeymoon Challenge ผู้เล่นต้องลงทะเบียนโดยคลิกที่ไอคอน "Start Honeymoon" ในแอป Natural8

 • ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนภายใน 30 วันหลังจากเข้าสู่ระบบครั้งแรก (วันสิ้นสุดเวลา 23:59 น. UTC-7) มิฉะนั้นโปรโมชันจะหมดอายุ

 • กฎทั่วไปเกี่ยวกับการทำภารกิจให้สำเร็จภายในกรอบของโปรโมชันนี้มีดังนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

  • สามารถทำภารกิจได้ด้วยพอตหลักเท่านั้น

  • สามารถทำภารกิจได้โดยการผ่านกระดานเพียงครั้งเดียว

  • ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับทัวร์นาเมนต์จะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อทัวร์นาเมนต์โป๊กเกอร์จบลงก่อนภารกิจจะรีเซ็ต ตัวอย่างเช่น หากภารกิจของคุณกำหนดให้คุณต้องเล่นทัวร์นาเมนต์ Bounty Hunters ภารกิจนี้จะถือว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อทัวร์นาเมนต์สิ้นสุดลงเท่านั้น

  • ภารกิจสำหรับโฮลด์เอ็มสามารถทำได้โดยการเล่นเกมเงินสดโฮลด์เอ็มแบบคลาสสิกเท่านั้น - รูปแบบอื่น ๆ ของโฮลด์เอ็ม เช่น ทัวร์นาเมนต์, สปินแอนด์โกลด์, ฟลิปแอนด์โก, รัชแอนด์แคช, เทหมดหรือหมอบ, โอมาฮา และชอร์ตเด็คจะไม่เข้าเกณฑ์สำหรับภารกิจ เช่นเดียวกับภารกิจโอมาฮาที่ไม่สามารถทำได้ด้วยเกมอื่น ๆ

  • ต้องใช้ไพ่โฮลอย่างน้อยหนึ่งใบสำหรับภารกิจเท็กซัสโฮลด์เอ็มและโฮลด์เอ็มเทหมดหรือหมอบ

  • ภารกิจไม่สามารถทำได้โดยการเล่นในอีเวนต์ย่อย

  • ภารกิจไม่สามารถทำได้โดยการเล่นในทัวร์นาเมนต์ส่วนตัวทุกประเภท

  • ภารกิจเป็นไปตามเขตเวลา UTC วันจะเริ่มต้นทีเวลา 00:00 น. (UTC) และสิ้นสุดที่เวลา 23:59 น. (UTC)

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะถูกโอนเข้าบัญชีของผู้เข้าร่วมทันทีเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น

 • ตั๋วที่ได้รับภายในกรอบของโปรโมชันนี้มีอายุหนึ่งสัปดาห์นับจากวันที่ออก

 • ในกรณีของทั้งสถานการณ์ที่คาดเดาได้และที่คาดเดาไม่ได้ Natural8 ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนภารกิจ ขยายเวลาที่อนุญาตให้ทำภารกิจให้สำเร็จ หรือมอบการสำเร็จภารกิจให้ฟรี ตามที่เห็นสมควร

Fish Buffet

 • Fish Buffet เป็นโปรโมชันถาวร

 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับการลงทะเบียนในโปรโมชัน Fish Buffet Loyalty Program โดยอัตโนมัติเมื่อลงทะเบียนบัญชี Natural8 เสร็จสมบูรณ์

 • ผู้เข้าร่วมต้องได้รับ Fish Point (FP) ตามที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อปลดล็อกแต่ละระดับ

 • Fish Point ที่เหลืออยู่หลังจากปลดล็อคเลเวลจะถูกเครดิตให้ในระดับต่อไป

 • ระดับเริ่มต้นเริ่มต้นคือแพลงก์ตอน และมีระดับที่สูงกว่าขึ้นไปอีก 7 ระดับให้บรรลุ : ปลาทอง กุ้ง ปู ปลาหมึก ปลาวาฬ ฉลามแพลตตินัม และ GGPlatinum

 • หากผู้เข้าร่วมไม่สามารถเก็บ Fish Point ที่กำหนดได้ภายในเวลาที่กำหนด ผู้เข้าร่วมจะถูกลดระดับไปยังระดับก่อนหน้า Fish Points ใดๆ ที่ได้รับจะหมดอายุ และผู้เล่นจะได้รับเงินคืน 10% ของจำนวน Fish Points ที่หมดอายุ

 • ระดับแพลตตินัมเป็นระดับการคืนเงินแบบคงที่: ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลรายสัปดาห์ในอัตราคงที่เป็นเวลาหนึ่งปี ผู้เข้าร่วมต้องคลิกที่ปุ่ม 'Collect' ในแท็บ Platinum เพื่อรับรางวัลเข้าบัญชีของตน รางวัลที่ไม่ได้รับจะสะสมไปในแต่ละสัปดาห์

 • ผู้เข้าร่วมที่ต้องการเปลี่ยนจากระดับแพลตตินัมเป็นระดับ Fish Buffet สามารถทำได้ แต่จะไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นระดับแพลตตินัมได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

 • การสะสม Fish Points อาจได้รับผลกระทบจากโปรไฟล์ของคุณ ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง พฤติกรรมการเล่น ประเภทเกม รูปแบบการเล่นเกม และเงินฝากสุทธิ

 • ในทัวร์นาเมนต์ที่มีโอเวอร์เลย์ Fish Points จะถูกสร้างขึ้นน้อยกว่าตามจำนวนการโอเวอร์เลย์

#ThanksGG Flipout Tournaments

 • ทัวร์นาเมนต์ฟลิปเอาต์จะเริ่มทุกวันเวลา 08.45 น. (UTC 0)

 • ผู้เข้าร่วมที่ตรงตามเกณฑ์ "โชคร้าย" หรือ "โชคดี" จะได้รับการลงทะเบียนโดยอัตโนมัติในทัวร์นาเมนต์ฟลิปเอาต์ในวันถัดไปและจะได้รับการแจ้งเตือนที่โต๊ะของพวกเขา

 • ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ฟลิปเอาต์แล้วจะสะสมชิปสำหรับทัวร์นาเมนต์นั้นสำหรับทุกๆมือ "โชคร้าย" หรือ "โชคดี" ที่ตามมา

 • รายละเอียดเฉพาะและจุดทริกเกอร์สำหรับสิ่งที่ถือว่าเป็นมือที่ "โชคร้าย" หรือ "โชคดี" จะแตกต่างกันไปในแต่ละเกมและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ

Hold'em $30,000 Daily Leaderboard

 • กระดานผู้นำจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • สามารถรับคะแนนได้ที่โต๊ะเกมเงินสดของ Hold'em เท่านั้น ไม่รวมโต๊ะวีไอพี

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินการเสมอกันครั้งแรกคือเวลา ใครได้คะแนนก่อน การตัดสินการเสมอที่สองจะเป็นว่าใครลงทะเบียนในลีดเดอร์บอร์ดก่อน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากกระดานผู้นำสิ้นสุดลง

PLO/PLO5 $30,000 Daily Leaderboard

 • กระดานผู้นำจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • สามารถรับคะแนนได้ที่โต๊ะเกมเงินสดโอมาฮา (PLO & PLO-5) เท่านั้น ไม่รวมโต๊ะวีไอพี

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินการเสมอกันครั้งแรกคือเวลา ใครได้คะแนนก่อน การตัดสินการเสมอที่สองจะเป็นว่าใครลงทะเบียนในลีดเดอร์บอร์ดก่อน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากกระดานผู้นำสิ้นสุดลง

Short Deck $10,000 Daily Leaderboard

 • กระดานผู้นำจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • สามารถรับคะแนนได้ที่โต๊ะเกมเงินสดชอร์ตเด็คเท่านั้น ไม่รวมโต๊ะวีไอพี

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินการเสมอกันครั้งแรกคือเวลา ใครได้คะแนนก่อน การตัดสินการเสมอที่สองจะเป็นว่าใครลงทะเบียนในลีดเดอร์บอร์ดก่อน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากลีดเดอร์บอร์ดสิ้นสุดลง

Rush & Cash $50,000 Daily Leaderboard

 • กระดานผู้นำจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • สามารถรับคะแนนได้ที่โต๊ะรัชแอนด์แคชเท่านั้น

 • คะแนนจะเกิดขึ้นจากคะแนนที่ได้รับจากการคลิกปุ่ม

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • จะต้องมีการเก็บเรคในพอตผู้เข้าร่วมจึงจะได้รับคะแนน

 • คะแนนจะถูกจำกัดไว้ที่ 20 คะแนนต่อมือในช่วงเวลาปกติ และ 40 คะแนนต่อมือในช่วง Happy Hour

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินการเสมอกันครั้งแรกคือเวลา ใครได้คะแนนก่อน การตัดสินการเสมอที่สองจะเป็นว่าใครลงทะเบียนในลีดเดอร์บอร์ดก่อน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากลีดเดอร์บอร์ดสิ้นสุดลง

All-In or Fold $20,000 Daily Leaderboard

 • ลีดเดอร์บอร์ดจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • สามารถรับคะแนนได้ที่โต๊ะเทหมดหรือหมอบเท่านั้น ไม่รวมโต๊ะวีไอพี

 • คะแนนสะสมแยกกันสำหรับแต่ละระดับเงินเดิมพัน

 • ผู้เข้าร่วมจะได้รับคะแนนสำหรับ All-In แต่ละครั้งที่เข้าสู่โชว์ดาวน์ จะต้องมีผู้เล่นที่ใช้งานอยู่สาม (3) คนขึ้นไปที่โต๊ะจึงจะนับมือนั้น หากมีคนนั่งนอกโต๊ะจะถือว่าไม่ได้ใช้งาน

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ในการตัดสินแพ้ชนะจะดูจากเวลาว่าใครได้รับคะแนนดังกล่าวก่อนกัน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากลีดเดอร์บอร์ดสิ้นสุดลง

Spin & Gold $50,000 Daily Leaderboard

 • กระดานผู้นำจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • คะแนนสำหรับ 3-Max และคะแนนสำหรับ 6-Max สามารถรับได้ที่โต๊ะสปินแอนด์โกลด์เท่านั้น

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินการเสมอกันครั้งแรกคือเวลา ใครได้คะแนนก่อน การตัดสินการเสมอที่สองจะเป็นว่าใครลงทะเบียนในลีดเดอร์บอร์ดก่อน

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากลีดเดอร์บอร์ดสิ้นสุดลง

 • อายุการใช้งานของตั๋วที่ออกจะขึ้นอยู่กับวันหมดอายุที่ระบุไว้บนตั๋ว ตั๋วที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแปลงเป็นเงินสดหรือ T$ ได้

กระดานผู้นำรายวัน $5,000 ฟลิปแอนด์โก

 • กระดานผู้นำจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • สามารถรับคะแนนได้จากการเล่นฟลิปแอนด์โกเท่านั้น

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินการเสมอกันครั้งแรกคือเวลา ใครได้คะแนนก่อน การตัดสินการเสมอที่สองจะเป็นว่าใครลงทะเบียนในลีดเดอร์บอร์ดก่อน

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากกระดานผู้นำสิ้นสุดลง

Mystery Battle Royale $10,000 Daily Leaderboard

 • ลีดเดอร์บอร์ดจะมีขึ้นทุกวันตั้งแต่ 08:00 - 07:59 น. (UTC 0)

 • คะแนนสามารถรับได้ระหว่าง Mystery Battle Royale เท่านั้น

 • คะแนนจะสะสมแยกกันและเป็นอิสระจากกันสำหรับแต่ละระดับการเดิมพัน

 • จะไม่มีการเสมอกันในลีดเดอร์บอร์ด ปัจจัยในการตัดสินจะเป็นไปตามลำดับต่อไปนี้:

  • ใครได้คะแนนนั้นก่อน

  • เกมแรกที่เล่นในช่วงจัดอันดับ

  • อันดับสุดท้ายของเกมที่เล่นเป็นเกมแรก

 • สิทธิประโยชน์ภายในกรอบของโปรโมชันนี้จะมอบให้ภายใน 26 ชั่วโมงหลังจากลีดเดอร์บอร์ดสิ้นสุดลง