Journey to APT Taipei Poker Classic | Over 270 seats GTD | Warm Up Mega Satellites starts 15 July | $50K Main Event Bonus

Chính sách tiền thưởng và khuyến mãi

[Cập nhật lần cuối: ngày 31 tháng 5 năm 2023]

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện Tiêu chuẩn về Tiền thưởng và Khuyến mãi cũng như Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt về Tiền thưởng và Khuyến mãi tương ứng.

Các định nghĩa sau áp dụng cho các mục đích của Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Khuyến mại:

Điều khoản định nghĩa
'Khuyến mãi' Tiền thưởng và Khuyến mãi có sẵn tại Natural8.
'Điều khoản và Điều kiện của Khuyến mại' Các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn về Tiền thưởng và Khuyến mãi này cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện bổ sung và các điều khoản đã được Natural8 công bố trước hoặc trong khi khuyến mãi trên trang web của mình. Vì lợi ích của đơn hàng tốt, Điều khoản và Điều kiện Khuyến mại Đặc biệt được ưu tiên hơn Điều khoản và Điều kiện Khuyến mại Tiêu chuẩn trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai điều khoản và điều kiện.
'Điều khoản Đặc biệt và Điều kiện của Khuyến mại' Các Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt của Tiền thưởng và Khuyến mãi tạo thành một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện Chuẩn của Khuyến mãi này và được xuất bản cùng với chương trình khuyến mãi bởi Natural8.
'Người tham gia', 'Bạn', 'Của bạn' Người tham gia chương trình khuyến mãi và người được quyền làm như vậy trên cơ sở các Điều khoản và Điều kiện Chuẩn về Tiền thưởng và Khuyến mãi này
'Natural8'. 'Chúng tôi', 'Chúng tôi', 'Của Chúng tôi' Điều hành N.V. Tốt và / hoặc các công ty thuộc nhóm của nó.
'Lợi ích' Bất kỳ lợi ích nào nhận được trong hoặc từ chương trình khuyến mãi, bao gồm giải thưởng, tiền hoàn lại hoặc quà tặng, như được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện của Tiền thưởng và Khuyến mãi này.
'tài liệu tham gia' Tất cả các hình thức đóng góp, bao gồm video, văn bản, ảnh, âm thanh, hình vẽ, tranh vẽ, ... trong khuôn khổ Chương trình khuyến mãi.
'Website' www.natural8.com

Điều khoản & Điều kiện Khuyến mại

1.1: Mọi cá nhân trên 18 tuổi tại thời điểm tham gia sẽ đủ điều kiện nhận tiền thưởng và khuyến mãi được cung cấp tại Natural8.

1.2: Natural8 được quyền yêu cầu chứng minh danh tính từ người tham gia.

1.3: Người tham gia phải có tài khoản hiện có tại Natural8 và có thể yêu cầu xác minh tài khoản. Những người tham gia sử dụng địa chỉ e-mail không đầy đủ hoặc hư cấu có thể bị Natural8 loại

1.4: Trong trường hợp lạm dụng, gian lận, thao túng, gian lận hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Khuyến mãi, Natural8 có quyền loại trừ người tham gia hoặc các nhóm người tham gia. Natural8 được quyền làm điều này trên cơ sở nghi ngờ và không bị ràng buộc phải thông báo cho người tham gia hoặc cung cấp bằng chứng.

1.5: Mỗi người tham gia đủ điều kiện sẽ chỉ có quyền tham gia MỘT (1) lần tham gia mỗi Khuyến mãi, trên 1 khách hàng, trên 1 tài khoản thành viên, trên 1 gia đình, trên 1 địa chỉ IP, trên 1 địa chỉ e-mail, trên 1 tài khoản thanh toán và bất kỳ những nỗ lực lạm dụng quảng cáo này sẽ không được dung thứ. Trong trường hợp hạch toán nhiều, săn tiền thưởng hoặc chơi xấu, Natural8 có quyền tước bất kỳ quyền lợi nào đã được thanh toán, cùng với số dư tiền mặt còn lại của các bên có tội mà không cần thông báo trước.

1.6: Natural8 có quyền đưa ra hoặc từ chối phần thưởng này theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

1.7: Natural8 có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước và theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

1.8: Tất cả các Chương trình khuyến mãi đều tuân theo các điều khoản và điều kiện của trang web Natural8.

1.9: Bằng cách tham gia vào chương trình khuyến mãi, người tham gia tuyên bố đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Khuyến mãi.

1.10: Người tham gia tuyên bố và đảm bảo rằng tài liệu tham gia được gửi đến Natural8 trong khuôn khổ Chương trình khuyến mãi là không trái pháp luật và không vi phạm pháp luật. Cụ thể, người tham gia tuyên bố và đảm bảo một cách rõ ràng rằng tài liệu tham gia không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của bên thứ ba và không gây tổn hại, xúc phạm, phân biệt chủng tộc, xúc phạm, bôi nhọ, phân biệt đối xử hoặc vi phạm phẩm chất tốt đẹp hoặc sự lịch sự và không và không thể gây hiểu lầm hoặc bất hợp pháp theo bất kỳ cách nào. Nếu Natural8 tin rằng điều này là phù hợp hoặc cần thiết theo ý kiến tự do của riêng mình do một trong những lý do đã nêu ở trên hoặc bất kỳ lý do hợp lệ nào khác, Natural8 có thể từ chối hoặc xóa tài liệu tham gia mà không cần tham khảo ý kiến hoặc đồng ý từ Người tham gia.

1.11: Nghiêm cấm việc tham gia bằng các tập lệnh, hệ thống, chức năng tự động hoặc các phương pháp khác làm tăng cơ hội chiến thắng.

1.12: Nếu người tham gia chương trình khuyến mãi vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Khuyến mãi, Natural8 có quyền chỉ định người thắng cuộc mới vì lợi ích liên quan và / hoặc loại trừ người tham gia khỏi chương trình khuyến mãi này hoặc bất kỳ chương trình khuyến mãi nào tiếp theo. Natural8 không có nghĩa vụ phải lưu ý rằng Quyền lợi đã trở nên vô hiệu.

1.13: Người tham gia chỉ có thể tham gia khuyến mãi trong thời gian khuyến mãi và chỉ theo cách thức được mô tả trong Điều khoản và Điều kiện Đặc biệt của Khuyến mãi.

1.14: Quyền lợi hoàn toàn mang tính cá nhân, không thể trao đổi cho hàng hóa và / hoặc dịch vụ và không thể chuyển nhượng nếu không có sự đồng ý trước của Natural8.

1.15: Natural8 không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với các chi phí và chi phí bổ sung mà Người tham gia sẽ phải gánh chịu liên quan đến việc thanh toán hoặc sử dụng lợi ích.

1.16: Ngoại trừ sơ suất hoặc cố ý , Natural8, nhân viên, trợ lý hoặc bên thứ ba mà công ty tham gia không chịu trách nhiệm về thiệt hại do việc thanh toán hoặc sử dụng Lợi ích hoặc việc người tham gia tham gia vào chương trình khuyến mãi gây ra.

1.17: Ngoại trừ sơ suất hoặc cố ý, Natural8, nhân viên, trợ lý hoặc bên thứ ba mà công ty tham gia không chịu trách nhiệm về thiệt hại do lỗi thuộc bất kỳ bản chất nào trong phần mềm, máy tính, mạng, internet khiến người tham gia bị xâm nhập nhận được trễ, kém, chậm trễ hoặc hoàn toàn không bởi Natural8.

1.18: Natural8 không cung cấp bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến lợi ích được thanh toán và loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý, ngoại trừ sơ suất hoặc ý định về vấn đề đó. Natural8 không chịu trách nhiệm (i) đối với bất kỳ khiếm khuyết nào đối với Quyền lợi; (ii) nếu Quyền lợi được nhận muộn hơn so với thông báo; (iii) nếu Quyền lợi được nhận không đúng đối tượng; (iv) nếu Quyền lợi bị mất hoặc bị hư hỏng trong quá trình giao hàng; hoặc (v) nếu Lợi ích hoặc Quyền lợi thay thế khác với lợi ích được cung cấp trên các điểm cấp dưới.

1.19: Natural8 không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý trong trường hợp người tham gia gian lận.

1.20: Người tham gia hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của tài liệu dự thi được cung cấp trong khuôn khổ của chương trình khuyến mãi. Natural8 không thể chịu trách nhiệm về điều này trong bất kỳ trường hợp nào. Người tham gia sẽ bồi thường cho Natural8 chống lại bất kỳ khiếu nại nào của bên thứ ba liên quan đến nội dung của tài liệu nhập cảnh do người tham gia gửi.

1.21: Các thông tin cá nhân mà người tham gia cung cấp cho Natural8 trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này phải tuân theo Chính sách bảo mật.

1.22: Những người tham gia có thắc mắc, khiếu nại hoặc nhận xét có thể chuyển đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Natural8 tại [email protected]

Điều khoản Đặc biệt và Điều kiện Khuyến mại Đặc biệt

Thưởng Gửi Tiền Lần Đầu

 • Khuyến mãi này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2020.

 • Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho những người tham gia gửi tiền lần đầu tiên với Natural8. Để người tham gia nhận được tiền thưởng khi gửi tiền, người tham gia phải tải ứng dụng Natural8, đăng ký tài khoản, gửi tiền và chơi bằng tiền thật tại Natural8. Người tham gia có thể cần phải hoàn tất quá trình xác minh tài khoản trước khi tiền thưởng được kích hoạt.

 • Những người tham gia thực hiện khoản tiền gửi đầu tiên đủ điều kiện phải chọn giữa Tiền thưởng phù hợp hoặc Tiền thưởng miễn phí; không cần mã. Người tham gia phải chọn phần thưởng ưa thích của họ trên trang Gửi tiền từ menu thả xuống 'Chọn phần thưởng của bạn' khi thực hiện khoản tiền gửi đủ điều kiện.

 • Để đủ điều kiện nhận Khớp Tiền Thưởng, người chơi phải gửi tối thiểu 10 đô la và tối đa là 500 đô la. Để đủ điều kiện nhận Thưởng Miễn Phí, người chơi phải gửi tối thiểu 20 đô la.

 • Tiền thưởng Trận đấu có giá trị trong 60 ngày kể từ lần gửi tiền đầu tiên của người tham gia. Người tham gia có thể gửi tiền theo mức gia tăng trong khung thời gian này để đạt được tổng tiền thưởng tối đa là 1.000 đô la.

 • Các lợi ích của Tiền thưởng trận đấu sẽ được giải ngân cho những người tham gia với số tiền tăng thêm 1 đô la cho mỗi lần thu được 5 đô la. Tính toán tiền thưởng cho việc phát hành tiền thưởng này sẽ dựa trên hồ sơ của người tham gia. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tốc độ phát hành tiền thưởng nhưng không giới hạn ở hành vi chơi, loại trò chơi, phong cách chơi và tiền gửi ròng. Natural8 có quyền xác định điều này theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình.

 • Khuyến mãi tiền thưởng gửi lần đầu tiên không hết hạn. Người tham gia có thời gian không giới hạn để mở khóa lợi ích tiền mặt thưởng của họ. Lưu ý rằng trong hệ thống, khuyến mãi tiền thưởng lần gửi tiền đầu tiên có hiệu lực trong 90 ngày kể từ thời điểm trao thưởng để mở khóa tiền thưởng. Sau khi hết hạn, người tham gia sẽ cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ trực tiếp 24/7 của chúng tôi để kích hoạt lại tiền thưởng.

 • Tất cả các trò chơi cào đều đóng góp vào Tiền thưởng trận đấu. Trò chơi đánh bạc, cũng như Bảo hiểm Quay & Vàng, EV Cashout, và các tính năng cá cược phụ khác không góp phần vào việc phát hành Tiền thưởng Trận đấu.

 • Tiền thưởng Miễn phí sẽ được giải ngân cho những người tham gia dưới dạng vé Tất cả trong hoặc Gấp và Đi trong sáu ngày liên tiếp sau khi gửi khoản tiền đầu tiên đủ điều kiện.

 • Các ngày trong chương trình khuyến mãi này dựa trên múi giờ UTC. Một ngày bắt đầu lúc 00:00 và kết thúc lúc 23:59 (UTC + 0).

 • Vé miễn phí cho Phần thưởng miễn phí sẽ được phát hành hàng ngày vào lúc 07:00 (UTC + 0).

 • Tất cả các vé miễn phí được trao tặng như một phần của chương trình khuyến mãi này sẽ hết hạn trong 24 giờ kể từ ngày vé được phát hành.

 • Vé $52,50 sẽ được trao tự động mà không cần chơi. Phần thưởng bổ sung lên tới 47,5 đô la C sẽ được trao nếu người chơi đáp ứng các mục tiêu về ván bài hàng ngày của AoF trong sáu ngày đầu tiên sau khi gửi tiền đủ điều kiện. Việc rút tiền được phép trong khi phần thưởng này đang hoạt động; tuy nhiên, bất kỳ khoản rút tiền nào được thực hiện sẽ tự động khiến người chơi bị mất tất cả tiền thưởng sòng bạc trong tương lai phải trả theo chương trình khuyến mãi này.

 • Rút tiền được phép khi tiền thưởng này đang hoạt động; tuy nhiên, bất kỳ khoản rút tiền nào được thực hiện sẽ tự động khiến người tham gia bị mất tất cả các lợi ích phải trả trong tương lai theo chương trình khuyến mãi này.

 • Do các hạn chế của khu vực, một số biến thể nhỏ của ưu đãi/khuyến mãi thưởng này có thể được cung cấp ở một số khu vực nhất định.

Tiền thưởng $8 miễn phí

 • Để đủ điều kiện nhận phần thưởng này, người chơi phải gửi tối thiểu 10 đô la.

 • Tiền thưởng $ 8 chỉ được trao cho các tài khoản đã xác minh. Để xác minh tài khoản của bạn, vui lòng tải các tài liệu xác minh lên ứng dụng trò chơi.

 • Phần thưởng $ 8 sẽ được giải ngân dưới dạng C $ hoặc T $ cho người chơi khi liên hệ với đại diện dịch vụ khách hàng của chúng tôi. *

 • Phần thưởng được phát hành dưới dạng C $ hoặc T $ và người tham gia phải chọn từ các tùy chọn này.

 • Quyền lợi trong khuôn khổ của chương trình khuyến mãi này không được rút lại.

Tiền thưởng lần đầu gửi tiền

 • Chỉ những người tham gia gửi tiền lần đầu tiên mới đủ điều kiện cho chương trình khuyến mãi này.

 • Người chơi được yêu cầu gửi tối thiểu $10 để nhận được 4 vé Freeroll lần gửi tiền đầu tiên.

 • Người chơi sẽ tự động nhận được vé vào tài khoản của mình trong vòng 36 giờ sau khi gửi tiền.

 • Freeroll lần gửi tiền đầu tiên sẽ được tổ chức vào Chủ Nhật hàng tuần lúc 08:00 (UTC+0).

 • Vé chỉ có giá trị trong một tháng.

 • Mỗi người chơi đủ điều kiện sẽ chỉ được hưởng 4 (BỐN) Freeroll lần gửi tiền đầu tiên, cho mỗi 1 khách hàng, cho mỗi tài khoản thành viên, cho mỗi gia đình, cho mỗi 1 địa chỉ IP, cho mỗi 1 địa chỉ email, cho mỗi 1 tài khoản thanh toán và bất kỳ nỗ lực nào tại lạm dụng chương trình khuyến mãi này sẽ không được dung thứ.

Trăng Mật Cho Người Chơi Mới

 • Khuyến mãi Thử thách Honeymoon cho Người mới đến là một chương trình khuyến mãi nạp vào.

 • Để tham gia Thách thức Tuần trăng mật cho Người mới (Newcomers Honeymoon Challenge), người chơi phải đăng ký bằng cách nhấp vào biểu tượng "Bắt đầu Tuần trăng mật" (Start Honeymoon) trong ứng dụng Natural8.

 • Người tham gia phải đăng ký trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng nhập đầu tiên (một ngày kết thúc vào 23:59 UTC-7), nếu không chương trình khuyến mãi sẽ hết hạn.

 • Các quy tắc chung liên quan đến việc hoàn thành các nhiệm vụ trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này, trừ khi có quy định khác là:

  • Nhiệm vụ chỉ có thể được hoàn thành trong giải thưởng chính.

  • Nhiệm vụ chỉ có thể được hoàn thành khi chia bộ bài một lần.

  • Các nhiệm vụ liên quan đến giải đấu (Tournaments) chỉ có thể được hoàn thành nếu giải đấu poker kết thúc trước khi nhiệm vụ được đặt lại. Ví dụ, nếu nhiệm vụ của bạn yêu cầu bạn tham gia một giải đấu Bounty Hunters, nhiệm vụ này chỉ được coi là hoàn thành khi giải đấu kết thúc.

  • Nhiệm vụ cho Hold'em chỉ có thể được hoàn thành bằng cách chơi các trò chơi Hold'em tiền mặt cổ điển - bất kỳ biến thể nào khác của Hold'em như Giải đấu, Spin & Gold, Flip & Go, Rush & Cash, Tất Tay hoặc Bỏ, Omaha và Short Deck không đủ điều kiện. Điều tương tự cũng áp dụng cho các nhiệm vụ Omaha, theo đó các định dạng trò chơi khác không được áp dụng.

  • Ít nhất một lá bài tẩy phải được sử dụng trong các nhiệm vụ Texas Hold'em và AoF Hold'em.

  • Nhiệm vụ không thể được hoàn thành bằng cách chơi trong các sự kiện vệ tinh.

  • Nhiệm vụ không thể được hoàn thành bằng cách chơi trong các giải đấu tư nhân dưới bất kỳ hình thức nào.

  • Các nhiệm vụ theo múi giờ UTC. Một ngày bắt đầu lúc 00:00 (UTC) và kết thúc lúc 23:59 (UTC).

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này được ghi có ngay lập tức vào tài khoản của người tham gia sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 • Vé nhận được trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này có giá trị trong vòng một tuần kể từ ngày phát hành.

 • Trong trường hợp cả hai trường hợp có thể dự đoán và không thể lường trước, Natural8 có quyền hoãn nhiệm vụ, kéo dài thời gian cho phép để hoàn thành nhiệm vụ, cấp hoàn thành nhiệm vụ miễn phí, hoặc bất kỳ thứ gì khác họ thấy phù hợp.

Fish Buffet

 • Fish Buffet là một chương trình khuyến mãi vĩnh viễn.

 • Những người tham gia sẽ được tự động ghi danh vào chương trình khuyến mãi Khách hàng thân thiết của Chương trình Buffet Cá khi hoàn tất đăng ký tài khoản Natural8.

 • Người tham gia phải kiếm đủ số lượng Điểm cá (FP) cần thiết trong một giới hạn thời gian nhất định để mở khóa từng cấp độ.

 • Bất kỳ Fish Points nào còn lại sau khi mở khóa một cấp độ sẽ được ghi có vào cấp độ tiếp theo.

 • Cấp độ bắt đầu mặc định là Plankton, với bảy cấp độ cao hơn là Goldfish, Shrimp, Crab, Octopus, Whale, Platinum Shark và GGPlatinum.

 • Nếu người tham gia không đáp ứng yêu cầu Điểm Cá trong thời hạn, họ sẽ bị hạ cấp xuống cấp trước đó. Bất kỳ Điểm Cá nào có được sẽ hết hạn và người tham gia sẽ được hoàn tiền 10% cho số Điểm Cá đã hết hạn.

 • Xếp hạng Bạch kim là mức hoàn tiền cố định: người tham gia nhận phần thưởng hàng tuần với tỷ lệ cố định trong một năm. Người tham gia phải nhấp vào nút 'Thu thập' trong tab Bạch kim để phần thưởng của họ được ghi có vào tài khoản của họ. Phần thưởng chưa được thu thập sẽ tích lũy mỗi tuần.

 • Những người tham gia muốn chuyển từ Xếp hạng Bạch kim sang Cấp độ Cá tự chọn có thể làm như vậy, nhưng sẽ không thể chuyển về Xếp hạng Bạch kim trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Việc tích lũy Điểm Cá có thể bị ảnh hưởng bởi hồ sơ của bạn. Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả bao gồm, nhưng không giới hạn ở, hành vi chơi, loại trò chơi, phong cách chơi và tiền gửi ròng.

 • Trong các giải đấu có khoảng cách, điểm Fish Points sẽ được tạo ra ít hơn tương quan với giá trị khoảng cách.

Giải Đấu #ThanksGG Flipout

 • Giải đấu flipout sẽ bắt đầu hàng ngày lúc 08:45 (UTC 0).

 • Những người tham gia đáp ứng các tiêu chí “không may mắn” hoặc “may mắn” sẽ được tự động đăng ký vào giải đấu đá lửa ngày hôm sau và sẽ được thông báo tại bàn của họ.

 • Những người tham gia đã đăng ký giải đấu đá lửa sẽ tích lũy chip cho giải đấu đó cho mỗi ván bài “không may mắn” hoặc “may mắn” tiếp theo.

 • Các chi tiết cụ thể và điểm kích hoạt cho những gì tạo thành một ván bài “không may mắn” hoặc “may mắn” sẽ khác nhau giữa các trò chơi và có thể thường xuyên thay đổi.

Bảng xếp hạng hàng ngày trị giá $30.000 đô la của Hold'em

 • Bảng xếp hạng diễn ra hàng ngày từ 08:00 đến 07:59 (UTC 0)

 • Điểm chỉ có thể kiếm được tại các bàn trò chơi Hold'em cash. Bàn VIP không được bao gồm.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

Leaderboard hàng ngày PLO/PLO5 $40,000

 • Bảng xếp hạng diễn ra hàng ngày từ 08:00 đến 07:59 (UTC 0)

 • Bạn chỉ có thể kiếm điểm tại các bàn trò chơi tiền mặt của Omaha (PLO & PLO-5), không bao gồm các bàn VIP.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

Bảng Xếp Hạng Short Deck $10,000 USD Mỗi Ngày

 • Bảng xếp hạng diễn ra hàng ngày từ 08:00 đến 07:59 (UTC 0)

 • Bạn chỉ có thể kiếm điểm khi chơi tại các bàn Short Deck tiền mặt. Không bao gồm các bàn VIP.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng hàng ngày Rush & Cash $50,000.

 • Bảng xếp hạng diễn ra hàng ngày từ 08:00 đến 07:59 (UTC 0)

 • Điểm chỉ có thể được kiếm tại các bàn Rush & Cash.

 • Điểm được tạo dựa trên số điểm thu được thông qua số lần nhấn nút.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Người tham gia phải có rake để nhận điểm.

 • Điểm được giới hạn ở mức 20 điểm mỗi ván bài trong giờ bình thường và 40 điểm mỗi ván bài trong Happy Hour.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng hàng ngày All-In or Fold $20,000

 • Bảng xếp hạng chạy hàng ngày từ 08:00 - 07:59 (UTC 0).

 • Bạn chỉ có thể kiếm điểm khi chơi tại các Tất tay hoặc Bỏ. Không bao gồm các bàn VIP.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Những người tham gia sẽ nhận được điểm cho mỗi All-In sẽ xuất hiện. Bàn chơi cũng phải có ba (3) người chơi trở lên đang hoạt động để tính ván bài. Nếu ai đó đang ngồi ngoài, họ được coi là không hoạt động.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng hàng ngày của Spin & Gold trị giá 50.000 đô la

 • Bảng xếp hạng diễn ra hàng ngày từ 08:00 đến 07:59 (UTC 0)

 • Bạn chỉ có thể kiếm điểm 3-Max và 6-Max khi chơi tại các bàn Spin & Gold.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

 • Thời hạn của vé đã xuất tùy thuộc vào thời hạn sử dụng ghi trên vé. Tất cả các vé chưa sử dụng đều không được quy đổi hoặc chuyển đổi thành tiền mặt hoặc T $.

Bảng Xếp Hạng Hàng Ngày 5.000 USD Flip & Go

 • Bảng xếp hạng diễn ra hàng ngày từ 08:00 đến 07:59 (UTC 0)

 • Bạn chỉ có thể kiếm điểm khi chơi Flip & Go.

 • Điểm chỉ có thể được tích lũy qua cược mù được giới thiệu trên bản xếp hạng khuyến mãi.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng xếp hạng. Yếu tố quyết định cho ván tie-break đầu tiên sẽ là thời gian - ai là người ghi điểm trước. Người hòa giải thứ hai sẽ là người đăng ký bảng xếp hạng đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.

Bảng Xếp Hạng Mystery Battle Royale $10,000 Hàng Ngày

 • Bảng xếp hạng chạy hàng ngày từ 08:00 - 07:59 (UTC 0).

 • Bạn chỉ có thể kiếm điểm khi chơi Mystery Battle Royale.

 • Điểm được tích lũy riêng biệt và độc lập cho mỗi mức tiền cược.

 • Sẽ không có ràng buộc trong bảng thành tích. Các yếu tố quyết định cho những người hòa sẽ theo thứ tự:

  • ai đạt được điểm đầu tiên,

  • trò chơi đầu tiên chơi trong giai đoạn xếp hạng,

  • xếp hạng cuối cùng của trò chơi được chơi đầu tiên.

 • Các lợi ích trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi này sẽ được trao trong vòng 26 giờ kể từ khi hoàn thành bảng xếp hạng.