Chính sách quyền riêng tư

Chính sách Quyền Riêng Tư này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 1 năm 2021

Natural8 quan tâm đến việc bảo vệ quyền riêng tư của bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào mà bạn có thể chọn cung cấp cho chúng tôi (“Dữ liệu Cá nhân”). Natural8 sẽ đảm bảo rằng việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tuân thủ Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu, (“GDPR”), (Quy định (EU) 2016/679). Theo đó, Natural8 ban hành Chính sách này để thông báo cho bạn về việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Chính sách này áp dụng cho công ty và các công ty con có sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoàn toàn có hoạt động kinh doanh trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc xử lý Dữ liệu Cá nhân của Đối tượng Dữ liệu trong EU / EEA.

1. Giới thiệu

1.1 Chính sách quyền riêng tư này quy định cách thức mà Natural8 (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”), một công ty được điều hành bởi Run Good NV, đăng ký số 150149 của 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao thu thập, xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân và đảm bảo rằng chúng tôi thực hiện các bước dưới đây để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân đó.

1.2 Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này và rằng bạn cho phép việc Natural8 sử dụng Dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu trong phần 3 của Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không muốn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình trên cơ sở được nêu trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên nhập thông tin có liên quan trên Trang web hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình, bạn không thể sử dụng tất cả các Dịch vụ.

1.3 Các điều khoản viết hoa không được định nghĩa trong Chính sách Bảo mật này sẽ được xác định trong Điều khoản & Điều kiện.

Chính sách quyền riêng tư này được kết hợp và tạo thành một phần của Điều khoản & Điều kiện.

1.4 Định nghĩa:

Các thuật ngữ sau đây “Ẩn danh”, “Người kiểm soát”, “Máy xử lý”, “Đối tượng dữ liệu”, “Khả năng di chuyển dữ liệu” “Dữ liệu cá nhân”, “Đã xử lý / đang xử lý”, “Bút danh”, “Xử lý xuyên biên giới đối với dữ liệu cá nhân”, “ Cơ quan Giám sát ”được sử dụng trong tài liệu này sẽ có cùng ý nghĩa như trong GDPR:

“Bạn” có nghĩa là người chơi, ‘Chủ thể dữ liệu’ đang sử dụng các dịch vụ của Natural8.

“Khách truy cập” có nghĩa là một cá nhân không phải là người dùng, sử dụng khu vực công cộng, nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Dịch vụ.

1.5 Nguyên tắc:

Chính sách này dựa trên các nguyên tắc GDPR sau:

 • Việc xử lý dữ liệu cá nhân sẽ diễn ra một cách hợp pháp, công bằng và minh bạch;
 • Việc thu thập, xử lý và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân chỉ được thực hiện cho các mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp và sẽ không có hoạt động xử lý nào khác được diễn ra mà không tương thích với các mục đích đó;
 • Việc thu thập và lưu giữ Dữ liệu Cá nhân phải đầy đủ, phù hợp và giới hạn ở những gì cần thiết liên quan đến mục đích mà chúng được Xử lý;
 • Dữ liệu cá nhân phải chính xác và khi cần thiết, được cập nhật;
 • Mọi bước hợp lý sẽ được thực hiện để đảm bảo rằng Dữ liệu cá nhân không chính xác liên quan đến các mục đích mà chúng được xử lý, được xóa hoặc khắc phục không chậm trễ;
 • Dữ liệu Cá nhân sẽ được lưu giữ dưới hình thức cho phép nhận dạng Chủ thể Dữ liệu trong thời gian không quá mức cần thiết cho mục đích mà Dữ liệu Cá nhân được xử lý;
 • Tất cả Dữ liệu cá nhân sẽ được giữ bí mật và được lưu trữ theo cách đảm bảo an ninh phù hợp;
 • Dữ liệu Cá nhân sẽ không được chia sẻ với bên thứ ba trừ khi cần thiết để họ cung cấp dịch vụ theo thỏa thuận;
 • Chủ thể dữ liệu sẽ có quyền yêu cầu quyền truy cập và cải chính hoặc xóa dữ liệu Cá nhân, hoặc hạn chế xử lý, hoặc phản đối việc xử lý cũng như quyền của tính di động dữ liệu.

2. Thông tin chúng tôi thu thập:

2.1 Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn khi đăng ký tài khoản. Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào mà bạn có thể được nhận dạng cá nhân hoặc được nhận dạng cá nhân, bao gồm nhưng không giới hạn tên, họ, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, số điện thoại di động, ngày sinh, thông tin giấy tờ tùy thân, thông tin địa điểm điện tử và thông tin thiết bị điện tử - bao gồm hộ chiếu / giấy phép, địa chỉ MAC và địa chỉ IP.

2.2 Là một phần trong việc cung cấp Dịch vụ cho bạn, chúng tôi cũng thu thập thông tin về các giao dịch bạn thực hiện, bao gồm chi tiết về thẻ thanh toán được sử dụng, chi tiết về các trò chơi bạn đã chơi và các giao dịch trò chơi cơ bản.

3. Cách chúng tôi sẽ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn

3.1 Khi cung cấp Dịch vụ của mình, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi thu thập, lưu giữ và xử lý Dữ liệu cá nhân của bạn phù hợp với GDPR. Chúng tôi sẽ Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để cho phép chúng tôi:

3.1.1 Thiết lập, theo dõi và quản lý Tài khoản và hồ sơ của bạn (bao gồm xử lý tiền gửi và rút tiền);

3.1.2 Cung cấp và cá nhân hóa Dịch vụ (bao gồm cho phép bạn đặt cược và chơi các trò chơi của chúng tôi);

3.1.3 Nhận và trả lời các liên lạc và yêu cầu của bạn;

3.1.4 Thông báo cho bạn về các bản cập nhật cho Phần mềm và / hoặc Dịch vụ;

3.1.5 Đảm bảo rằng chúng tôi có thể thực hiện các nghĩa vụ pháp lý liên quan đến Tài khoản của bạn, bao gồm bằng cách xác minh tính chính xác của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi;

3.1.6 Tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo Luật áp dụng và đối với các Cơ quan quản lý tại các khu vực pháp lý mà chúng tôi được cấp phép (Đảo Man);

3.1.7 Điều tra, và hỗ trợ điều tra, những nghi ngờ hoạt động bất hợp pháp, lừa đảo hoặc hoạt động không phù hợp khác được kết nối với Dịch vụ (bao gồm, khi thích hợp, xử lý các yêu cầu từ các Tổ chức / Cơ quan có thẩm quyền để chia sẻ thông tin);

3.1.8 Thực hiện các chiến dịch nghiên cứu thị trường của chúng tôi;

3.1.9 Chuẩn bị số liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn và các khách hàng khác;

3.1.10 Cung cấp cho bạn thông tin về, và hỗ trợ cho, Dịch vụ, bao gồm các thay đổi đối với Dịch vụ, cập nhật kỹ thuật và thay đổi Điều khoản & Điều kiện (bao gồm Chính sách quyền riêng tư này);

3.1.11 Với điều kiện là bạn chọn "tham gia" và không chọn "không tham gia" vào tùy chọn này, thông báo cho bạn về các ưu đãi và khuyến mãi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi;

3.1.12 Hỗ trợ bất kỳ mục đích nào khác cần thiết cho việc thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của chúng tôi hoặc được nêu cụ thể tại thời điểm bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của mình. Đây là những “Mục đích” mà chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn.

3.1.13 Để tuân thủ tất cả các quy định hiện hành, chúng tôi sẽ cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba (bao gồm các tổ chức tài chính, xác minh độ tuổi và cơ quan tham chiếu tín dụng). Các cơ quan tham chiếu tín dụng cung cấp các dịch vụ để xác minh danh tính, kiểm tra rủi ro tín dụng và khả năng chi trả, phòng chống gian lận, chống rửa tiền và truy tìm. Hồ sơ về việc tìm kiếm và kết quả sẽ được lưu giữ và bên thứ ba có thể sử dụng thông tin này để hỗ trợ các công ty khác cho mục đích xác minh (mục đích hợp pháp).

3.2 Các chi tiết thanh toán được lưu của bạn sẽ được sử dụng để hỗ trợ các giao dịch sau này do bạn thực hiện trong Natural8 Cashier.

3.3 Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi ngừng Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu trên, thì bạn phải liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để ngừng xử lý. Xin lưu ý rằng điều này có thể có nghĩa là Tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

3.4 Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt, chúng tôi có thể giám sát bất kỳ thông tin liên lạc nào mà bạn có với chúng tôi dù bằng văn bản hay bằng thư điện tử (“bản ghi âm”). Mọi bản ghi âm vẫn là tài sản của Natural8 và sẽ chỉ được sử dụng cho các mục đích nêu trên.

3.5 Trong trường hợp các mục đích Xử lý thay đổi, thì chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng Thông báo về Quyền riêng tư, theo đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi và tìm kiếm bất kỳ sự đồng ý bổ sung nào có thể được yêu cầu.

4. Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn

4.1 Trừ khi được mô tả trong Chính sách này, chúng tôi sẽ không cố ý tiết lộ Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập và / hoặc lưu giữ trên Dịch vụ cho các bên thứ ba mà không có sự đồng ý rõ ràng trước đó của bạn. Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn của chúng tôi (bao gồm cả nhân viên và nhà thầu phụ) hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ hoặc có nhu cầu biết thông tin đó;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào hỗ trợ chúng tôi cung cấp Dịch vụ, bao gồm (nhưng không giới hạn) các nhà xử lý thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị;
 • Bất kỳ bên thứ ba nào có thể hỗ trợ chúng tôi xác minh tính chính xác của Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các tổ chức tài chính và cơ quan tham chiếu tín dụng (hồ sơ tìm kiếm có thể được bên thứ ba đó lưu giữ. Việc sử dụng / kế hoạch bảo mật sẽ thuộc danh mục này cho kiểm tra chứng minh danh tính hoặc Tài Liệu
 • Bất kỳ bên thứ ba nào hỗ trợ chúng tôi giám sát việc sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả việc phát hiện và ngăn chặn gian lận và thông đồng;
 • Bất kỳ nhà thầu hoặc cố vấn nào khác kiểm toán bất kỳ Quy trình kinh doanh nào của chúng tôi hoặc những người có nhu cầu truy cập thông tin đó với mục đích tư vấn cho chúng tôi;
 • Bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật nào có thể có bất kỳ yêu cầu hợp lý nào để truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • Các trang web trò chơi trực tuyến khác, ngân hàng, công ty phát hành thẻ tín dụng và các đại lý thích hợp, nơi bạn bị phát hiện là đã gian lận hoặc cố gắng lừa đảo chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác của chúng tôi;
 • Bất kỳ cơ quan quản lý hoặc pháp nhân được ủy quyền nào có thể có bất kỳ yêu cầu hợp lý nào để truy cập Dữ liệu Cá nhân của bạn; và
 • Bất kỳ người mua tiềm năng nào của Natural8 hoặc bất kỳ nhà đầu tư nào trong đó hoặc trong bất kỳ công ty nào trong Tập đoàn của chúng tôi (kể cả trong trường hợp mất khả năng thanh toán).

4.2 Chúng tôi sẽ thông báo cho Chủ thể dữ liệu và đảm bảo rằng các đối tác và / hoặc bên thứ ba này sẽ tuân thủ các biện pháp bảo vệ dữ liệu bắt buộc. Trong quá trình truyền dữ liệu đó, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp bảo vệ tổ chức, kỹ thuật và pháp lý thích hợp. Mọi chuyển giao Dữ liệu Cá nhân bên ngoài EU / EEA sẽ tuân theo quy trình như được mô tả trong mục 12.

4.3 Công ty cung cấp cho khách hàng của mình khả năng sử dụng “phòng trò chuyện”, nơi người chơi có thể giao tiếp với nhau. Mặc dù chúng tôi sẽ đảm bảo rằng người chơi tuân theo các điều khoản như được đặt ra trong “chính sách phòng trò chuyện”, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dữ liệu nào có thể phát sinh từ việc sử dụng phòng trò chuyện của chúng tôi. Do đó, bạn chấp nhận trách nhiệm và trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể phát sinh do bất kỳ vi phạm dữ liệu nào.

4.4 Nếu bất cứ lúc nào bạn muốn chúng tôi ngừng Xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích trên, thì bạn phải liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để ngừng xử lý. Xin lưu ý rằng điều này có thể có nghĩa là Tài khoản của bạn sẽ bị đóng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi [email protected]

5. Quyền Đối Tượng Dữ Liệu

5.1 Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cung cấp cho bạn quyền truy cập hợp lý vào Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể đã cung cấp thông qua việc sử dụng Dịch vụ. Các quyền chính của bạn theo GDPR là:

 • quyền được thông tin;
 • quyền tiếp cận;
 • quyền cải chính;
 • quyền xóa bỏ;
 • quyền hạn chế xử lý;
 • quyền phản đối xử lý;
 • quyền với tính khả chuyển của dữ liệu;
 • quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền; và
 • quyền rút lại sự đồng ý.

5.2 Nếu bạn muốn truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào khác mà chúng tôi nắm giữ về bạn hoặc yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào về bạn, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected] Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của bạn trong vòng 72 (72) giờ và xử lý kịp thời. Natural8 sẽ trả lời những yêu cầu này trong vòng một tháng, có khả năng kéo dài thời gian này đối với những yêu cầu đặc biệt phức tạp theo Luật áp dụng. Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn miễn là tài khoản của bạn còn hoạt động, khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi như được mô tả trong mục 13.

5.3 Bạn có thể cập nhật, sửa hoặc xóa thông tinThông tin tài khoản và tùy chọn của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang Cài đặt tài khoản của bạn trên tab ‘Tài khoản của tôi’ trong Thủ quỹ. Xin lưu ý rằng mặc dù bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện sẽ được phản ánh trong cơ sở dữ liệu người dùng đang hoạt động ngay lập tức hoặc trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi có thể giữ lại tất cả thông tin bạn gửi để sao lưu, lưu trữ, ngăn ngừa gian lận và lạm dụng, phân tích, đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý hoặc nơi mà chúng tôi tin tưởng một cách hợp lý rằng chúng tôi có lý do chính đáng để làm như vậy. Khi thích hợp và có thể, chúng tôi sẽ áp dụng Ẩn danh hoặc Bút danh cho Dữ liệu Cá nhân để giảm rủi ro cho Đối tượng Dữ liệu.

5.4 Bạn có thể từ chối chia sẻ Dữ liệu Cá nhân nhất định với chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi không thể cung cấp cho bạn một số hoặc tất cả các tính năng và chức năng của Dịch vụ.

5.5 Bất cứ lúc nào, bạn có thể phản đối việc Xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, với lý do chính đáng, trừ khi được luật hiện hành cho phép.

5.6 Theo Luật áp dụng, chúng tôi có quyền từ chối tiết lộ Dữ liệu Cá nhân nếu việc tiết lộ đó sẽ ảnh hưởng xấu đến quyền và tự do của người khác.

5.7 Bạn có quyền với Khả năng di chuyển Dữ liệu, theo đó Bạn với tư cách là Chủ thể Dữ liệu có thể yêu cầu nhận miễn phí tất cả Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi lưu giữ ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và có thể đọc được bằng máy. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền tính phí tuân thủ các yêu cầu đó nếu chúng rõ ràng được cho là vô căn cứ hoặc quá mức. Công ty có thể tính một khoản phí hành chính hợp lý nếu các bản sao khác được yêu cầu. Chúng tôi sẽ lưu giữ các hồ sơ bao gồm một "nhật ký" của các yêu cầu này.

5.8 Khi chúng tôi nhận được yêu cầu loại bỏ hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của Chủ thể Dữ liệu, Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng những yêu cầu này được xử lý trong một khung thời gian hợp lý. Chúng tôi sẽ lưu giữ các hồ sơ bao gồm một "bản ghi" của các yêu cầu này.

5.9 Chúng tôi cũng sẽ cố gắng đạt được các cơ chế xử lý thích hợp để đảm bảo không có Dữ liệu Cá nhân nào bị rò rỉ ra bên ngoài tổ chức.

5.10 Nếu chúng tôi không tuân thủ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu được yêu cầu, bạn sẽ có quyền khiếu nại với Cơ quan giám sát của mình.

6. Liên hệ với chúng tôi

6.1 Để biết thông tin chi tiết đầy đủ về các thành viên của Natural8 Group và nơi hoạt động của họ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua [email protected].

6.2 Nếu bất kỳ lúc nào bạn tin rằng chúng tôi không tuân thủ Chính sách Bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi [email protected] và chúng tôi sẽ tìm cách xác định và khắc phục sự cố ngay lập tức.

7. Quảng cáo và sử dụng Cookie

7.1 Cookies là một phần thông tin mà một trang web chuyển vào đĩa cứng của bạn cho mục đích lưu giữ. Cookie có thể làm cho trang web hữu ích hơn bằng cách lưu trữ thông tin về sở thích của bạn trên các trang web cụ thể, qua đó cho phép chủ sở hữu trang web cung cấp nhiều tính năng hữu ích hơn cho người dùng của họ. Chúng không bao gồm tên hoặc địa chỉ hoặc bất kỳ thông tin nào sẽ cho phép bất cứ ai liên lạc với bạn qua điện thoại, e-mail hoặc bất kỳ phương tiện nào khác. Hầu hết các trình duyệt được thiết lập để chấp nhận cookies. Nếu bạn muốn, bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để tắt cookie hoặc thông báo cho bạn khi chúng được cài đặt.

7.2 Bạn có thể xem thông tin về cách tắt cookie bằng cách tham khảo Hướng dẫn sử dụng hệ điều hành hoặc Hướng dẫn sử dụng trình duyệt của bạn hoặc bằng cách liên hệ với Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Tuy nhiên, do đôi khi Natural8 có thể sử dụng cookie, bạn có thể không tận dụng hết lợi thế của Trang web của chúng tôi nếu bạn vô hiệu hóa chúng.

7.3 Dịch vụ poker trực tuyến của chúng tôi sử dụng cookie phiên để thiết lập và duy trì phiên của bạn với chúng tôi. Khi bật cookie, bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào đối với dịch vụ. Natural8 yêu cầu trình duyệt web của bạn chấp nhận cookie phiên trước khi bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký dịch vụ. Cookie phiên chỉ tồn tại cho đến khi bạn đóng trình duyệt web của mình, trái ngược với cookie vĩnh viễn mà trình duyệt của bạn lưu trữ cho đến khi chúng hết hạn. Nếu trình duyệt của bạn được đặt ở chế độ tắt cookie, bạn có thể hạn chế việc truy cập của mình vào Natural8.

7.4 Các trang web Natural8 có thể chứa hình ảnh điện tử, được gọi là web beacon hoặc thẻ spotlight. Điều này cho phép Natural8 đếm những người dùng đã truy cập các trang nhất định trên trang web của chúng tôi. Web beacon và thẻ spotlight không được chúng tôi sử dụng để truy cập thông tin cá nhân của bạn, chúng chỉ đơn giản là công cụ chúng tôi sử dụng để phân tích trang web nào mà khách hàng xem, một cách tổng hợp. ”

7.5 Nếu bạn phản đối cookie hoặc muốn xóa bất kỳ cookie nào đã được lưu trữ trên máy tính của mình, bạn nên làm theo hướng dẫn để xóa cookie hiện có và tắt cookie trong tương lai trên trình duyệt web hoặc phần mềm tương đương của bạn. Thông tin thêm có tại www.aboutcookies.org. Xin lưu ý rằng bằng cách xóa hoặc vô hiệu hóa cookie, bạn có thể không truy cập được vào các khu vực hoặc tính năng nhất định của Trang web.

7.6 Là một phần của hoạt động của Trang web và để phân tích thống kê của riêng chúng tôi về lưu lượng truy cập trang web, Trang web của chúng tôi tự động ghi lại các địa chỉ IP internet. Chúng tôi không ghi lại bất kỳ địa chỉ email nào của khách viếng thăm trên Trang web. Hệ thống quảng cáo của chúng tôi ghi lại các địa chỉ IP để cung cấp các tính năng quảng cáo chính xác hơn, chẳng hạn như biểu ngữ theo ngôn ngữ.

7.7 Mặc dù Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên khác ngoài chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm về phương thức bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

8. Quyền riêng tư của trẻ vị thành niên và trẻ em

8.1 Bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên là đặc biệt quan trọng. Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 18 tuổi và chúng tôi không cố ý thu thập Dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ bất kỳ lúc nào hoặc theo bất kỳ cách nào. Nếu chúng tôi biết rằng Dữ liệu Cá nhân đã được thu thập trên Dịch vụ từ những người dưới 18 tuổi, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin này. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và phát hiện ra rằng con bạn dưới 18 tuổi đã có được Tài khoản trên Dịch vụ, thì bạn có thể thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu cá nhân của con bạn khỏi hệ thống của chúng tôi.

9. Bảo mật

9.1 Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin của bạn. Natural8 đã thực hiện các bước để đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn, tính khả dụng và khả năng phục hồi liên tục của các hệ thống và dịch vụ Xử lý Dữ liệu Cá nhân, đồng thời sẽ khôi phục tính khả dụng và quyền truy cập thông tin kịp thời trong trường hợp xảy ra sự cố vật lý hoặc kỹ thuật.

9.2 Tiền thắng cược và tiền mặt của bạn được giữ bí mật tuyệt đối và thông tin tiền thưởng được lưu trữ trong môi trường vận hành an toàn. Chúng tôi không cung cấp thông tin tiền thắng cược cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi thông tin đó được yêu cầu tiết lộ bởi luật pháp, quy định hoặc cơ quan chính phủ tương tự.

9.3 Không có phương pháp truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Chúng tôi không thể đảm bảo hoặc bảo đảm tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn truyền cho chúng tôi hoặc lưu trữ trên Dịch vụ, tuy nhiên, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các cơ chế bảo mật thích hợp được thiết kế để bảo vệ Dữ liệu cá nhân sẽ được sử dụng để ngăn Dữ liệu cá nhân bị đánh cắp, sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng và để ngăn chặn vi phạm Dữ liệu Cá nhân .. Nếu bạn cho rằng Dữ liệu Cá nhân của mình đã bị xâm phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi [email protected]

10. Rò rỉ dữ liệu

10.1 Khi chúng tôi phát hiện hoặc nghi ngờ một vi phạm Dữ liệu Cá nhân, Chúng tôi sẽ thực hiện một cuộc điều tra nội bộ và thực hiện các biện pháp xử lý thích hợp một cách kịp thời. Trong trường hợp có bất kỳ rủi ro nào đối với quyền và tự do của Chủ thể dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo cho các Cơ quan giám sát có liên quan ngay lập tức và trong vòng 72 giờ khi có thể.

10.2 Trong trường hợp việc Rò rỉ dữ liệu cá nhân có thể dẫn đến rủi ro cao đối với các quyền và quyền tự do của Chủ thể Dữ liệu, DPO phải đảm bảo rằng tất cả các Chủ thể Dữ liệu bị ảnh hưởng đều được thông báo về vi phạm mà không có chậm trễ.

11. Cài đặt quyền riêng tư

11.1 Mặc dù chúng tôi có thể cho phép bạn điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư của mình để hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân nhất định, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là hoàn hảo hoặc không thể xuyên thủng. Ngoài ra, chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác mà bạn có thể chọn chia sẻ thông tin của mình. Chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin bạn đăng lên hoặc truyền đến Dịch vụ sẽ không bị những người không có thẩm quyền xem. Chúng tôi đã thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ càng nhiều càng tốt Dữ liệu cá nhân của bạn khi chuyển tiếp bằng cách sử dụng HTTPS trên Trang web của chúng tôi và TLS 1.2 (một giao thức mạnh), ECDHE_RSA với P-256 (hệ thống trao đổi khóa mạnh) và AES_256_GCM (một mật mã mạnh ).

12. Lưu giữ dữ liệu

12.1 Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ một hoặc nhiều mục đích nào sẽ không được lưu giữ lâu hơn mức cần thiết cho một hoặc nhiều mục đích đó.

12.2 Chúng tôi chỉ giữ lại Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ bạn trong khi tài khoản của bạn còn hoạt động hoặc nếu không trong một khoảng thời gian giới hạn mà chúng tôi cần nó để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu, trừ khi luật pháp yêu cầu.

12.3 Thời hạn lưu giữ có thể thay đổi từ vài tháng liên quan theo yêu cầu đến hơn mười năm để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và tuân thủ Chính sách lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận của chúng tôi hoặc để bảo vệ lợi ích quan trọng của bạn hoặc quan trọng lợi ích của một người khác.

12.4 Đối với thông tin xử lý thanh toán, chi tiết thanh toán của Bạn sẽ được lưu trữ trong tối đa tám năm. Nếu bạn muốn xóa chi tiết thanh toán đã lưu của mình bất kỳ lúc nào, điều này có thể được thực hiện thông qua Natural8 Cashier.

12.5 Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả nhân viên, đại lý, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và bất kỳ bên thứ ba nào khác sẽ tuân thủ các khoảng thời gian lưu giữ do chúng tôi đặt ra và sẽ được đào tạo thích hợp để làm như vậy.

13. Chuyển khoản quốc tế

13.1 Natural8 là một phần của một nhóm công ty và Dữ liệu Cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi có thể được chuyển đến và lưu trữ ở các quốc gia bên ngoài Liên minh Châu Âu (EU) hoặc Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) khi chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp và Bộ xử lý có trụ sở bên ngoài EU / EEA, hoặc sử dụng máy chủ có trụ sở bên ngoài EU / EEA như trường hợp của NSUS Group ở Canada. Dữ liệu Cá nhân cũng có thể được xử lý bởi nhân viên hoạt động bên ngoài EU / EEA làm việc cho Natural8. Việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể xảy ra nếu bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi được đặt ở một quốc gia bên ngoài EU / EEA hoặc một trong những nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đặt tại một quốc gia ngoài EU / EEA. Nếu chúng tôi chuyển hoặc lưu trữ Dữ liệu cá nhân của bạn bên ngoài EU / EEA theo cách này, chúng tôi sẽ thực hiện các bước với mục đích đảm bảo rằng các quyền riêng tư của bạn tiếp tục được bảo vệ, như được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này và phù hợp với GDPR và các luật hiện hành khác.

14. Nhân viên / Đại diện bảo vệ dữ liệu

14.1 Bạn có thể liên hệ với đại diện bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, người chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu tại Natural8 tại: [email protected]

14.2 Theo các quy định pháp lý hiện hành liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, mỗi yêu cầu / thắc mắc sẽ được giải quyết mà không có sự chậm trễ quá hạn và chậm nhất là trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận.

14.3 Khi liên hệ và đăng các yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ đầu tư những nỗ lực hợp lý để xác nhận danh tính của bạn và ngăn chặn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân trái phép.

15. Trách nhiệm

15.1 Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm và có thể chứng minh sự tuân thủ các nguyên tắc được nêu ở trên.

15.2 Natural8 sẽ thực hiện Đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu (DPIA) định kỳ và / hoặc cho bất kỳ thay đổi nào đối với Hoạt động xử lý dữ liệu theo Nguyên tắc đánh giá tác động bảo vệ dữ liệu.

16. Luật điều chỉnh

16.1 Chính sách này nhằm tuân thủ luật pháp và quy định tại nơi thành lập và quốc gia mà Công ty hoạt động. Trong trường hợp có bất kỳ xung đột nào giữa Chính sách này với các luật và quy định hiện hành, chính sách này sẽ được ưu tiên áp dụng.

17. Những thay đổi đối với Chính sách Quyền Riêng Tư này

17.1 Khi Công ty phát triển, có thể sẽ cần cập nhật Chính sách này để bắt kịp với các thay đổi đối với trang web, phần mềm, dịch vụ, kinh doanh và Luật áp dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn duy trì cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Chủ thể dữ liệu. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng chúng tôi sẽ thông báo cho Chủ thể dữ liệu với bất kỳ thay đổi quan trọng nào theo Chính sách này qua email (email gần đây nhất do Chủ thể dữ liệu cung cấp) hoặc đăng bất kỳ bản sửa đổi nào khác đối với Chính sách này cùng với ngày có hiệu lực của chúng, trong một thời gian dễ dàng- tìm khu vực của trang web.

Hiệu lực

Tài liệu này được cập nhật vào ngày 16 tháng 1 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày đó.

Liên hệ: Cán bộ Bảo Vệ Dữ Liệu

Email: [email protected]

Địa chỉ công ty: 9 Abraham de Veerstraat, Willemstad, Curacao